شما در این مسابقه باید به یک معما یا سوال هوش  پاسخ دهید